1. Общи приложения
2. Осчетоводяване на дълготрайни активи
3. Осчетоводяване на материалните запаси
4. Осчетоводяване на заплати
5. Отчитане пред Националната Агенция за Приходите и други държавни органи
6. Парични средства и банки
7. Отчетност
8. Други

1. Общи приложения:


Съгласувано с клиента разработване на индивидуален сметкоплан в синтетичен и аналитичен аспект;
Разработване съгласувано с клиента на счетоводната политика съгласно НСФОМСП и МСС/МСФО;
Разработване съгласувано с клиента на междинните и годишните финансови отчети;
Ежемесечно изчисляване на текущия финансов резултат на база предоставени документи и информация;
Писма за разчети с контрагенти

2. Отчитане на нетекущите активи


определяне съгласувано с клиента на полезния живот по групи материални и нематериални активи;
разработване на счетоводен и данъчен амортизационен план ;
отчитане на движението на активите(придобиване, продажби, бракуване , изваждане от употреба и преоценки) и тяхното амортизиране и обезценка.
отчитане на инвентаризацията;
инвентаризация на активи;

3. Отчитане на материалните запаси:


водене на склад на ниво PLU- СПЦ, печалба, инвентаризация;
автоматично въвеждане на доставки и продажби, свързано с Призма;
контрол за коректното заприходяване на всяка доставна фактура по обектите;
изготвяне на седмични справки за наличността на стоките по вид, количество, себестойност;
отчитане на движението на елементите на материалните запаси в синтетичен и аналитичен аспект(придобиване, продажби, обезценка, бракуване и изваждане от употреба);
контрол върху достоверното и законосъобразно отчитане на материалните запаси и съдържанието на първичните документи;
изготвяне на платежни нареждания към доставчиците в съответствие с падежите на отложените плащания;
отчитане на инвентаризацията на материалните запаси;

4. Отчитане на персонала:


изготвяне на трудови договори с персонала;
деклариране на трудови договори в НАП;
изготвяне на анекси кум трудовите договори при промяна заплата и други промени;
изготвяне на уведомления за назначаване и уволняване на персонала;
изготвяне на файл за превод на заплатите на персонала по банка;
изготвяне на файл за превод на осигуровките и данък общ доход;
обработка на болнични листове,изготвяне на описи и придружителни писма за тях и декларирането им в НОИ;
попълване на трудовите книжки на персонала при постъпване и при напускане;
изготвяне на заповед за напускане;
попълване на УП-2, УП-3 и други документи необходими при напускане на персонала;
издаване на удостоверения за получен доход за НАП,социални служби,банкови и други институции;
ежемесечно изготвяне на декларации1 и 6 за НАП;

5. Отчитане на разчети държавни органи:


изготвяне на месечни декларации по ЗДДС и деклариране в НАП;
изготвяне на протоколи за начисляване на ДДС при сделки с ЕС/(вътрешнообщнистни сделки);
изготвяне на годишна декларация по ЗКПО и приложениата към нея и деклариране в НАП
изготвяне и деклариране на справки за НСИ-месечни,тримесечни и годишни, изготвяне на ИНТРАСТАТ декларации;
отчитане на месните данъци и такси, съгласно ЗМДТ;
отчитане на акцизите ,съгласно Закон за акцизите и данъчните складове;
прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО);
подаване на декларации съгласно изискванията на Валутния Закон и наредби на БНБ.

6. Отчитане на касови и банкови операции:


отчитане на прихода и разхода на левовата и валутната каса и подържането регистър касова книга;
отчитане на инвентаризацията на касите;
отчитане на банковите документи и контролиране и контролиране на салдата по-сметките;
отчитане на курсовите разлики при касови и банкови операции в чуждестранна валута;
Осчетоводяване на нарежданията за покупки
Валидиране и изглаждане на клиенти и доставчици
Изготвяне на банкови платежни нареждания на доставчици съгласно пажежните дати
Изглаждане на дневните транзакции със Shell

7. Периодично отчитане:


субординационен контрол върху правилността на записванията в счетоводните разчети в хронология и систематика(систематично и аналитично ниво);
приключване на счетоводните сметки;
разработване на ОПР,счетоводен баланс, ОПП,отчет за собствения капитал и приложение, съгласно НСФОМСП и МСС/МСФО;
Разработване на междинни и годишни финансови отчети във връзка с тяхното консолидиране в предприятието майка, съгласно неговите инструкции за страната и чужбина;

8. Други


осигуряване на данъчна защита пред органите на НАП;
предоставяне на консултации във връзка с дейността на фирмата;
Директно представляване пред Данъчните органи във връзка с местното законодателство
препоръки от чуждестранни клиенти;
работни езици- и български, английски и руски
работа с международно признати одиторски фирми;
избор на данъчна политика съгласно нуждите на дружеството;